Erfrecht

Erfrecht

Wanneer in jouw familie iemand komt te overlijden kan het zijn dat je te maken krijgt met erfrecht. Wanneer bijvoorbeeld een van jouw ouders, een van jouw grootouders of een oom of tante overlijdt en de overledene bezit vermogen, kan het zijn dat je recht hebt op dit vermogen of een deel ervan. In de meeste gevallen worden dit soort erfrechtkwesties onderling tussen de erfgenamen geregeld. Daar komt dan geen advocaat aan te pas.

Soms lukt dat echter niet en is het nodig dat iemand jou terzijde staat om te zorgen dat jij dat deel van de erfenis krijgt waar je recht op hebt. Zo zie je soms dat door een ruzie in de familie ouders hun kind geheel proberen te onterven. Dat onterven kan in Nederland eigenlijk niet geheel want kinderen hebben recht op de zogenoemde legitieme portie. Dat betekent dat jij, wanneer één van je ouders overlijdt, sowieso recht hebt op een wettelijk vastgesteld deel.

Zo zijn er nog veel meer geschillen denkbaar die kunnen ontstaan naar aanleiding van een erfenis. Wij onderhandelen voor jou over erfenissen, en wordt er geen onderlinge regeling getroffen, kunnen wij voor jou ook een procedure opstarten om voor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.