Privacyverklaring

Privacy- & cookieverklaring Van der Kooij Besters Advocaten

Van der Kooij Besters Advocaten B.V., gevestigd aan de Nijeburg 73, te (1081 GE) Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.

Persoonsgegevens die Van der Kooij Besters Advocaten verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Alle overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Van der Kooij Besters Advocaten verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vdkb-advocaten.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens tenzij het verwerken van deze informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst. Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen verwerken wij uitsluitend wanneer het verwerken van deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten vindt verwerking alleen plaats met inachtneming van passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene.

Uw persoonsgegevens en derden

Van der Kooij Besters Advocaten maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van een derde partij namelijk het softwarepakket Basenet. Zodoende worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt in Basenet.  Van der Kooij Besters Advocaten heeft met basenet een verwerkersovereenkomst gesloten met daarin afspraken met Basenet over het verwerken van uw persoonsgegevens. In die overeenkomst zijn onder andere waarborgen opgenomen ter bescherming van uw privacy, zoals de beveiliging van de gebruikte software en geheimhoudingsbepalingen. Van der Kooij Besters Advocaten heeft zodoende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Leadgeneratie

Via onze website proberen wij op een laagdrempelige manier in contact te komen met potentiële cliënten en rechtzoekenden. Zij kunnen gratis een juridische vraag stellen en krijgen dan gratis eerstelijns juridisch advies. Tijdens zo’n adviesgesprek wordt ook beoordeeld of ons kantoor de zaak van de rechtzoekende wel of niet in behandeling kan nemen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom dat niet kan. Dat kan bijvoorbeeld komen door drukte, door het feit dat het gaat om een rechtzoekende die voor een toevoeging in aanmerking komt of bijvoorbeeld omdat het gaat om een zaak die niet tot onze expertise behoort. In dergelijke gevallen vinden wij het toch belangrijk dat de rechtzoekende adequaat geholpen wordt. Om die reden wordt in voorkomende gevallen met u besproken of u er prijs op stelt om doorverwezen te worden naar één van onze samenwerkingspartners. Indien u dat wenst regelen wij dat u in contact komt met een geschikte samenwerkingspartner en geven wij uw persoonsgegevens aan die samenwerkingspartner door om die samenwerkingspartner in staat te stellen contact met u te zoeken. Dat kunnen zowel andere advocatenkantoren als juridische platformen zijn die u vervolgens weer in contact brengen met een aangesloten advocaat. In overleg met u verwijzen wij u in voorkomende gevallen graag door naar één van die samenwerkingspartners zodat u geholpen kunt worden met uw juridische probleem. Voor een dergelijke doorverwijzing ontvangen wij van onze samenwerkingspartner een eenmalig honorarium van maximaal € 200,00 (ex. btw) per doorverwijzing. U bent niet verplicht om met zo’n samenwerkingspartner in zee te gaan. Het eerste contact met die samenwerkingspartner is altijd vrijblijvend. U hoeft ons niets te betalen voor zo’n doorverwijzing.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten die wij met u sluiten. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om onze relaties te beheren en voor activiteiten die zijn gericht op het vergroten van ons klantenbestand.  Uw persoonsgegevens kunnen in dat kader worden gebruikt voor verbetering van onze website en marketingdoeleinden, om met u in contact te treden, u te informeren over juridisch nieuws en relevante producten en diensten via de website en online mailings of nieuwsbrieven. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen;
 • Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen;
 • Om de overeenkomst die we met u hebben gesloten op basis waarvan we juridische diensten verlenen uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder heeft afgenomen. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de betreffende mailing mail;
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden indien u zich hiervoor heeft aangemeld. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de betreffende mailing mail;
 • Om u in contact te brengen met advocaten en andere samenwerkingspartners die u rechtshulp kunnen verlenen (leadgeneratie).

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming die door u  is gegevens voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan wel omdat de verwerking van die persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft. Ook is het in sommige gevallen noodzakelijk voor ons om persoonsgegevens te verwerken om onze eigen gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen. Zo kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten, ook verwerken wij persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat we uw persoonsgegevens voor (direct-)marketingdoeleinden gebruiken dan horen wij dat graag en zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden gebruiken. Stuur ons in dat geval een email waarin u aangeeft dat u niet wil dat wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken via info@vdkb-advocaten.nl.

Hoe lang Van der Kooij Besters Advocaten uw persoonsgegevens bewaart en uw gegevens beveiligt

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De precieze bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen of verzameld en daarnaast moeten wij ons houden aan eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Functionele cookies:

Functionele cookies dienen om het navigeren in de websites te vergemakkelijken  en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van de websites kan worden geoptimaliseerd.

Analytische cookies en cookies van derden:

De website van van der Kooij Besters Advocaten maakt gebruik van Google Analytics, om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Informatie over uw gebruik van de website (zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Van der Kooij Besters Advocaten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Social media als LinkedIn en Twitter zijn eveneens te bereiken via deze website. Deze toepassingen kunnen bij het gebruik daarvan eventueel cookies op uw computer plaatsen. Hier hebben wij echter geen invloed op.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarop gerichte instellingen te kiezen. Wij wijzen u er in dat geval op dat u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen in deze privacy- en cookiesverklaring

Van der Kooij Besters Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Vragen, uw rechten en overige informatie:

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring en cookieverklaring, of als u uw gegevens aan onze database wilt laten toevoegen, inzien of juist uw gegevens wilt laten verwijderen, of gegevens wenst aan te passen of te actualiseren, dan kunt u contact met ons opnemen via info@vdkb-advocaten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kunt u indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

Privacyverklaring Van der Kooij Besters Advocaten, versie mei 2018

Cookie statement