Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Van der Kooij Besters advocaten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN DER KOOIJ BESTERS ADVOCATEN B.V. (hierna te noemen Van der Kooij Besters Advocaten), voorheen tevens handelend onder de naam K-Law B.V., diensten van welke aard ook aan een opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”) levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle door de Opdrachtgever aan Van der Kooij Besters Advocaten verstrekte opdrachten – waaronder aanvullende en vervolgopdrachten ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd – worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VAN DER KOOIJ BESTERS ADVOCATEN B.V. Van der Kooij Besters Advocaten stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de ruimste zin van het woord.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van der Kooij Besters Advocaten te verrichten en verrichte opdrachten. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Van der Kooij Besters Advocaten, hetzij aan werknemers van Van der Kooij Besters Advocaten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Van der Kooij Besters Advocaten. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 5. Iedere aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht (op basis van wanprestatie, onrechtmatige daad of op basis van welke grond dan ook) van Van der Kooij Besters Advocaten is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van Van der Kooij Besters Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Het door Van der Kooij Besters Advocaten verzekerde bedrag ter zake de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) betreft thans een vermogenschade van EUR 500.000,00 per aanspraak. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft. Indien het voornoemde verzekerde bedrag en maximum worden gewijzigd, zullen de algemene voorwaarden op dit punt worden gewijzigd, zal de opdrachtgever hierover worden bericht en zal de opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de opdracht binnen veertien dagen na voornoemde berichtgeving te beëindigen, zonder hierbij recht op schadevergoeding en of recht op teruggave van honorarium te hebben.
 6. Indien geen uitkering als bedoeld in artikel 5 volgt, is de aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht (op welke grond dan ook) van Van Der Kooij Besters Advocaten in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 50.000,–.
 7. De opdrachtgever dient, op straffe van verval van alle rechten, tijdig schriftelijk te klagen bij Van der Kooij Besters Advocaten, zulks conform de klachtenregeling van Van der Kooij Besters advocaten, genaamd: “Kantoorklachtenregeling Van der Kooij Besters advocaten”. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, nadat de opdrachtgever de door hem gestelde tekortkomingen of onrechtmatige handelingen van Van der Kooij Besters Advocaten heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, schriftelijk klaagt bij Van der Kooij Besters Advocaten, vervallen alle rechten van de opdrachtnemer ten aanzien van de door opdrachtnemer gestelde tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van Van der Kooij Besters Advocaten. De voornoemde termijn van 30 dagen waarbinnen schriftelijk geklaagd dient te worden, is een uiterste termijn, hetgeen inhoudt dat als de opdrachtgever op basis van artikel 6:89 BW eerder diende te klagen bij Van der Kooij Besters Advocaten, alle rechten van de opdrachtgever ten aanzien van de aansprakelijkheid vervallen bij het niet tijdig conform artikel 6:89 BW (met dus een uiterste termijn van het klagen binnen 30 dagen) schriftelijk klagen bij Van der Kooij Besters Advocaten.
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, vervallen alle rechten van de opdrachtgever ten aanzien van de aansprakelijkheid van Van der Kooij Besters Advocaten in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis die de aansprakelijkheid van Van der Kooij Besters Advocaten heeft doen ontstaan, indien er niet – conform artikel 6 en conform de Kantoorklachtenregeling Van der Kooij Besters advocaten – binnen twaalf maanden een klacht kenbaar is gemaakt bij Van der Kooij Besters advocaten, dan wel indien er niet binnen twaalf maanden een vordering is ingesteld jegens Van der Kooij Besters advocaten.
 9. Indien de opdrachtgever het niet eens is met een factuur, dient de opdrachtgever binnen dertig kalenderdagen na dagtekening van de betreffende factuur schriftelijk bij Van der Kooij Besters Advocaten klagen. Wordt er niet tijdig en/of niet deugdelijk geklaagd, dan geldt dat niet binnen bekwame tijd door opdrachtnemer is geklaagd ex artikel 6:89 BW en kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
 10. Het inschakelen van derden door Van der Kooij Besters Advocaten, geschiedt namens en voor rekening en risico van de opdrachtgever. De betreffende derde zal nimmer als hulppersoon in de zin van artikel 6:76 BW worden aangemerkt. Van der Kooij Besters Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. De opdrachtgever machtigt Van der Kooij Besters Advocaten om namens hem eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.
 11. Van der Kooij Besters Advocaten verricht opdrachten enkel in opdracht van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Van der Kooij Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever zijn verricht, behoudens als voornoemde aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Van der Kooij Besters Advocaten.
 12. Deze algemene voorwaarden gelden niet enkel voor Van der Kooij Besters Advocaten, maar ook voor alle personen die bij haar werkzaam zijn, voor alle personen die bij haar werkzaam zijn geweest en voor alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 13. De betalingstermijnen van de declaraties van Van der Kooij Besters advocaten bedragen veertien dagen en betreft een uiterste termijn voor betaling, tenzij anders overeengekomen.
 14. Van der Kooij Besters advocaten is gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens een opdracht wordt uitgevoerd en gedurende uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen. Van der Kooij Besters Advocaten is gerechtigd om – voor zover zij dat wenselijk acht – een aanvullend voorschot te vragen. Het voorschot zal – naar eigen inzicht van Van der Kooij Besters Advocaten, zonder dat Van der Kooij Besters Advocaten daartoe verplicht is – verrekend worden met de einddeclaratie dan wel met andere declaraties van de opdrachtgever. Indien door Van der Kooij Besters advocaten een voorschot is verlangd, doch zulks niet of niet volledig is voldaan, is Van der Kooij Besters advocaten gerechtigd de aanvang en/of voortzetting van haar werkzaamheden op te schorten tot er alsnog een betaling van het verlangde voorschot is ontvangen, evenals Van der Kooij Besters advocaten het recht heeft om de opdracht dan te beëindigen.
 15. Voor de goede uitvoering van de met u gesloten overeenkomst is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en mailadres en overige door u aan ons verstrekte persoonsgegevens van u ontvangen en verwerken. Door een overeenkomst met Van der Kooij Besters Advocaten aan te gaan stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verwerken/ geeft u ons toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Verwerking van Persoonsgegevens vindt door Van der Kooij Besters Advocaten uitsluitend plaats conform de Privacyverklaring van Van der Kooij Besters Advocaten. Deze kunt u raadplegen via http://vanderkooijbestersadvocaten.nl/privacyverklaring. Een exemplaar van deze Privacyverklaring kunt u op verzoek ook op papier verstrekt krijgen.Op de rechtsverhouding tussen Van der Kooij Besters Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 16. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van der Kooij Besters Advocaten voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd. De rechtbank Amsterdam is steeds mede bevoegd kennis te nemen van geschillen.
 17. Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere taal, is bij de uitleg van de vertaalde algemene voorwaarden de Nederlandse tekst leidend. Bij tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse tekst en de vertaalde tekst van de algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleren boven een vertaling daarvan.