- 14-06-2024

Werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, zeker op de werkvloer. Bedrijfsongevallen komen dan ook vaker voor dan je zult denken. Dat is erg vervelend, zeker als er letsel bij komt kijken en de medewerker langdurig  ziek is.. Als werkgever ben je volgens artikel 7:658 BW aansprakelijk voor een bedrijfsongeval, tenzij je kan aantonen dat je de nodige maatregelen hebt genomen om ongelukken te voorkomen. Denk hierbij aan goede voorlichting van het personeel, het verstrekken van beschermingsmateriaal of het plaatsen van waarschuwingsborden. In de praktijk komt het echter vaak voor dat een werkgever aansprakelijk wordt gehouden voor het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade.

Het bewijs

Wanneer de werknemer schade oploopt vanwege een arbeidsongeval kan hij jou als werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De werknemer moet aantonen dat er daadwerkelijk schade is geleden en dat deze schade ook het gevolg is geweest van het ongeval. Als dat het geval is, moet jij als werkgever  aantonen dat je aan jouw zorgplicht hebt voldaan. Dat wil zeggen, bewijzen  dat je voldoende veiligheidsmaatregelen hebt genomen om ongevallen te voorkomen en dat werknemers op een juiste en volledige wijze zijn geïnformeerd.

Zorgplicht

De genoemde zorgplicht is belangrijk in het vaststellen van de aansprakelijkheid. De zorgplicht van een werkgever is verregaand, maar niet absoluut. Als werkgever moet je alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht. Denk hierbij aan het opstellen van een veiligheidsbeleid voor het werken met apparatuur en machines, het geven van voorlichting en trainingen aan het personeel, het verstrekken van beschermende kleding als een helm of speciale kleding en het regelmatig controleren en onderhouden van de werkplekken.

Uitspraak in voordeel van werkgever

Er zijn vele situaties bij de rechter voorgelegd waarin bleek dat de werkgever aansprakelijk was voor de door de werknemer geleden schade vanwege een bedrijfsongeval. Situaties waarin de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan zijn schaars. Recent hebben wij hier wel een positieve uitspraak aan toe mogen voegen en is het aannemen van werkgeversaansprakelijkheid hopelijk iets minder de standaard. 

Een werknemer verricht zijn werkzaamheden in een kas. In het gangpad van de kas lopen rails voor karren en de vloer is van beton. De werknemer beweert te zijn gevallen over een uitstekend stuk rail. Daarbij loopt hij letsel op aan zijn elleboog. Hij stelt de werkgever aansprakelijk voor het ongeval en zijn geleden schade. 

Descente

Er vindt een zogenaamde descente plaats, waarbij de rechter de plaats van het ongeval zelf is gaan bekijken. De werknemer heeft gesteld dat de rail 10 cm uit de vloer stak op de plek waar hij is gevallen. Echter kan niet worden vastgesteld waar de werknemer precies gevallen is, omdat er wisselende verklaringen waren over de locatie van de val. Er wordt geconstateerd dat de vloer op de bewuste plek egaal is en er geen sprake is van een uitstekende rail. 

De rails zelf leveren geen gevaar, of laat staan een verhoogd gevaar op, om over te struikelen. Binnen het bedrijf gelden regels en veiligheidsinstructies voor het lopen in de kas, deze zijn aan de werknemer uitgereikt. Volgens de rechter behoeven algemeen bekende gevaren geen waarschuwing. Bovendien zouden de karren niet kunnen rijden wanneer de rails daadwerkelijk 10 cm uitgestoken had. 

De rechter twijfelt niet aan het feit dat de werknemer die dag letsel heeft opgelopen en naar het ziekenhuis is geweest als gevolg van de valpartij tijdens het werken. Wat de rechter echter niet bewezen acht, is dat de werkgever aansprakelijk moet worden gesteld voor de schade die de werknemer heeft geleden. Het bedrijfsongeval wordt gezien als gevolg van een misstap, onoplettendheid, en/of afgeleid zijn van de werknemer. Er is geen sprake van een schending van de zorgplicht door de werkgever.

Heeft er binnen jouw bedrijf een bedrijfsongeval plaatsgevonden en wil je weten of je daar als werkgever voor aansprakelijk kan worden gesteld? Neem contact op met één van onze advocaten. Wij helpen je graag.