- 24-04-2024

Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een Besloten Vennootschap (BV) heb je naast het runnen van jouw onderneming ook bepaalde verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het reilen en zeilen van het bedrijf ligt in jouw handen. Hoewel je als bestuurder van een BV niet zo snel persoonlijk aangesproken kan worden voor schulden, moet je hier wel rekening mee houden. Je verwacht geen fouten te maken of onverantwoord te handelen maar wat als je nu toch aansprakelijk wordt gesteld? Wat houdt bestuurdersaansprakelijkheid precies is in, en welke vormen van aansprakelijkheid zijn er? Dat leggen we je uit in dit blog.

Wat is Bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid is de juridische verantwoordelijkheid die je als bestuurder van een BV draagt in het handelen of nalaten in de uitoefening van jouw functie. Het doel van bestuurdersaansprakelijkheid is het beschermen van crediteuren en andere belanghebbenden tegen onverantwoordelijk handelen van bestuurders.

We kennen verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid, elk met specifieke vereisten en gevolgen.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder heb je interne verplichtingen tegenover de BV. Op grond van artikel 2:9 BW kun je als bestuurder aansprakelijk gesteld worden. Er wordt van je verwacht dat je je taken behoorlijk uitvoert. Doe je dat niet? Dan kun je aansprakelijk gesteld worden. Het kan wel eens voorkomen dat je als bestuurder risico’s neemt met de nodige consequenties of handelt in strijd met de wet of de statuten. In die gevallen kan er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur.

Onbehoorlijk bestuur

De rechter zal voor de beoordeling, of er sprake is van onbehoorlijk bestuur, kijken naar verschillende aspecten. Wat zijn de normale activiteiten van de BV en welke risico’s horen daarbij? Welke taak- en rolverdeling hebben de bestuurders? Maar ook wordt gekeken naar welk inzicht en zorgvuldigheid er verwacht mocht worden.

Wanneer de rechter van mening is dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan is het volledige bestuur aansprakelijk. Als individuele bestuurder kun je vervolgens aantonen dat de onbehoorlijke taakvervulling jou niet verweten kan worden. Je zult dan moeten aantonen dat je geprobeerd hebt om de negatieve gevolgen van het handelen van jouw medebestuurders tegen te gaan. 

Wanneer het ernstig verwijtbaar handelen vaststaat en ook bewezen is dat er schade is geleden, zal er een schadevergoedingsplicht ontstaan. De schade moet dus wel bewezen kunnen worden.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Onder de externe bestuurdersaansprakelijkheid valt het aangesproken worden door derden. Denk hierbij aan een crediteur omdat de facturen niet betaald zijn en hij bij de BV geen gehoor krijgt. Een schuldeiser kan dan proberen om verhaal te halen bij de bestuurders.

Onrechtmatige daad

Op basis van artikel 6:162 BW kan een schuldeiser een vordering instellen op grond van onrechtmatige daad. De bestuurder die zich tegenover de schuldeiser onrechtmatig heeft gedragen, is verplicht om de schade die de schuldeiser heeft geleden te vergoeden. De belangrijkste situatie is wanneer je als bestuurder verplichtingen voor de BV bent aangegaan terwijl je wist of had behoren te weten dat deze verplichtingen niet nagekomen konden worden. Maar ook het zorgen voor het niet nakomen van de verplichtingen uit de wet of statuten. Ook hierbij is van belang dat er sprake moet zijn van persoonlijk ernstig verwijtbaar handelen.

Faillissement

Het kan ook voorkomen dat jouw BV failliet wordt verklaard. Er wordt dan een curator aangesteld. De curator heeft als taak de belangen van de schuldeisers te behartigen. Daarbij kan er onderzoek worden gedaan naar het bestuur als er sprake is van een tekort. Het bestuur kan aansprakelijk gesteld worden als het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dat de oorzaak is van het faillissement. De curator moet bewijzen dat het bestuur tekort is geschoten.

Worden de jaarrekeningen niet gepubliceerd of wordt er geen deugdelijke administratie bijgehouden? Dan staat volgens de wet al vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Als bestuurder kun je de aansprakelijkheid dan proberen te weerleggen. Dit kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat het faillissement een andere oorzaak kent of dat jou persoonlijk niets te verwijten valt. 

Ben je als bestuurder aansprakelijk gesteld? Of wil je meer weten over het aansprakelijk stellen van een bestuur? Neem dan contact met ons op. Onze advocaten staan voor je klaar.