- 13-09-2019

Het aan- of verkopen van aandelen

In mijn praktijk behandel ik vaak geschillen die zich binnen een onderneming afspelen. Dat gaat dan vaak om geschillen tussen bestuurders of aandeelhouders. Het gaat dan vaak om uiteenlopende casussen die er allemaal op neerkomen dat aandeelhouders en bestuurders met elkaar in onmin leven.

Vaak resulteert zo’n geschil in de uitkoop van één of meerdere aandeelhouders. Met enige regelmaat heb ik voor mijn clienten, zowel aan de zijde van de verkopende aandeelhouder als aan de zijde van de kopende aandeelhouder, stevige onderhandelingen gevoerd over zo’n uitkooptraject. Gelukkig monden die onderhandelingen regelmatig uit in overeenstemming. Er zijn naast de prijs ook andere zaken waarover overeenstemming moet worden bereikt. Ik benoem in deze blog een aantal dingen.

Koopprijs, zekerheidsstelling en earn out.

Allereerst moet natuurlijk overeenstemming worden bereikt over de koopprijs van de aandelen en de wijze waarop die koopprijs wordt betaald aan de verkopende partij. Lukt het de koper niet om de koopprijs ineens te betalen dan dient een betalingsregeling te worden afgesproken. Vanuit het perspectief van de verkoper wordt dan vaak zekerheidstelling verlangd, bijvoorbeeld via een bankgarantie, hypotheek, pandrecht of persoonlijke borgstelling.

Lang niet altijd wordt een vaste koopprijs afgesproken. Het is niet ongebruikelijk dat een deel van de koopprijs afhankelijk wordt gesteld van de in toekomstige jaren gerealiseerde winst. Dat wordt ook wel een “earn out” genoemd. Ook in die situatie is het belangrijk om goed en helder vast te leggen hoe het earn out gedeelte van de koopprijs wordt berekend zodat daar geen discussie over kan bestaan. Zekerheidstelling zoals voornoemd kan dan ook aan de orde zijn aangezien de verkoper langer moet wachten op zijn of haar geld.

Relatiebeding en concurrentiebeding

Naast de prijs is het ook van belang stil te staan bij een relatiebeding en een concurrentiebeding. Een relatiebeding voorkomt dat de verkoper, nadat de aandelen zijn verkocht, er met de relaties van de vennootschap vandoor kan gaan. een concurrentiebeding gaat nog verder. daarmee wordt voorkomen dat de verkopende partij de vennootschap waarin de verkochte aandelen werden gehouden, beconcurreert. Voor een koper en verkoper is het belangrijk om bij deze onderwerpen stil te staan. Als een relatie- of concurrentiebeding wordt afgesproken is het ook van belang om een boetebeding overeen te komen. dat houdt in dat indien het relatie- of concurrentiebeding wordt overtreden, er een op voorhand vastgestelde boete wordt verbeurd. Die boete heeft twee doelen. Allereerst moet van de boete een afschrikwekkende werking uitgaan. Ergo, geen van de partijen moet in de verleiding komen om de afspraken waarvoor het boetebeding geldt, te schenden. Voorts is van belang dat indien geen boetebeding wordt overeengekomen, hoogstens nakoming of schadevergoeding gevorderd kan worden indien een afspraak wordt geschonden. met name het hard maken van de daadwerkelijk geleden schade kan een enorme opgave zijn. Bij een boetebeding ben je verzekerd van een passende vergoeding indien afspraken worden geschonden, zonder dat je hoeft te bewijzen wat de werkelijke schade is.

Er is nog heel veel meer…

Deze blog geeft geen compleet beeld van wat je allemaal moet regelen bij een aandelentransactie. Ik noem nog maar even dat er onder andere nagedacht moet worden over due dilligence, over de statutaire blokkeringsregeling, over een geschillenregeling, over decharge, over fiscaliteiten en over finale kwijting. Het voert te ver om dat allemaal in deze blog te bespreken. Indien u in een aan- of verkooptraject zit waarbij u dus aandelen gaat aan- of verkopen, zorg dan dat u advies inwint bij een advocaat die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht en contractenrecht. Alleen dan bent u verzekerd van optimaal advies en bijstand en worden losse eindjes en discussies achteraf voorkomen.

Neem vrijblijvend contact met mij op indien u nog vragen heeft.