- 04-03-2019

Samenwonen: wanneer ben ik medehuurder van een woning?

Het komt vaak voor dat een huurovereenkomst met maar één huurder is gesloten, terwijl u al geruime tijd inwoont op het adres van de huurder. Het gaat daarbij om samenwoners die niet zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan (wettelijke medehuurder). Naar Nederlands recht verkeert degene die met een huurder samenwoont zonder zelf huurder (contractuele of wettelijke medehuurder) te zijn in een zwakke positie ten opzichte van de huurder die wel staat vermeld in de huurovereenkomst.

Als u niet bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of niet als contractuele medehuurder bent opgenomen in de huurovereenkomst, is het volgende voor u van belang om als medehuurder te worden aangemerkt.

Samenwoner

Formeel gezien heeft u als samenwoner geen rechten tegenover de verhuurder. Als de huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder eindigt, bijvoorbeeld door opzegging, moet u als samenwoner ook vertrekken. Als u de woning bewoont na het eindigen van de huurovereenkomst, dan verblijft u daar zonder recht of titel, dus onrechtmatig. Het is dan wel aan de verhuurder om ontruiming van u bij de rechter te vorderen. Echter, de verhuurder die de huurovereenkomst met de huurder door de rechter heeft laten ontbinden, kan op basis van datzelfde vonnis u ook tot vertrek dwingen.

Overigens is het in veel huurovereenkomsten niet toegestaan dat de huurder iemand bij zich laat inwonen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. In de praktijk gebeurt dit vrijwel nooit. Als een huurder zonder toestemming gaat samenwonen, is sprake van wanprestatie. In beginsel kan de verhuurder naleving van het verbod vorderen, of ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. In veel gevallen zal echter geoordeeld worden dat de aard van de wanprestatie niet de gevorderde maatregelen, zoals ontbinding, rechtvaardigt. Daarnaast is het mogelijk dat de verhuurder een boetebepaling opneemt in de huurovereenkomst. Bij het overtreden van de bepalingen in de huurovereenkomst verbeurt de huurder boetes.

Juridisch kader

Om als medehuurder aangemerkt te worden en daarmee opgenomen te worden in de huurovereenkomst, moet er een verzoek worden indienen bij de verhuurder tot contractwijziging. Het verdient aanbeveling het verzoek aangetekend per post te versturen en tevens te laten ondertekenen door de huurder. Indien de verhuurder niet binnen drie maanden uw verzoek tot medehuurderschap heeft ingewilligd, zal u naar de kantonrechter moeten om de contractwijziging te laten doorvoeren. Het niet reageren van de verhuurder op uw verzoek, betekent dus niet automatisch dat uw verzoek is ingewilligd. U zult alsnog naar de kantonrechter moeten stappen om als medehuurder opgenomen te worden in de huurovereenkomst. De kantonrechter wijst een vordering van medehuurderschap alleen af als (artikel 7:267 lid 3 BW):

  • De kandidaat-medehuurder niet minstens twee jaar in de woning zijn hoofdverblijfplaats heeft en met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd;
  • Misbruik van het medehuurderschap wordt beoogd;
  • De kandidaat-medehuurder financieel onvoldoende in staat is de huurovereenkomst na te komen.

De kantonrechter kan alleen op bovengenoemde gronden een vordering om medehuurderschap afwijzen.
De hierboven genoemde weigeringsgronden hebben betrekking op een vordering bij de kantonrechter. Elke verhuurder is vrij zijn eigen beleid te voeren bij het al dan niet toewijzen van medehuurderschap. Het ligt echter niet voor de hand dat de verhuurder strengere eisen zal stellen dan de kantonrechter.

Samenvattend

Om als medehuurder te worden opgenomen in de huurovereenkomst, kunt u een verzoek indienen bij de verhuurder. Voor het geval de verhuurder uw verzoek afwijst, dan wel niet binnen 3 maanden reageert, zou u naar de kantonrechter moeten gaan en een verzoek indienen om als medehuurder aangemerkt te worden. Willigt de kantonrechter uw verzoek in dan kan de verhuurder geen ontruiming meer van de woning vorderen op de grond dat u zonder recht of titel in de woning verblijft. In dat geval hebt u als medehuurder dezelfde rechten en verplichtingen als de huurder die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Heeft u het voornemen om een contractwijziging bij de verhuurder in te dienen? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.