- 30-01-2024

Verdeling van de echtelijke woning bij echtscheiding in Nederland

In het complexe landschap van echtscheidingen in Nederland, speelt de verdeling van de echtelijke woning een cruciale rol. Het is een emotioneel beladen onderwerp, waarbij juridische nuances en persoonlijke geschiedenis samenkomen. Verschillende huwelijksgoederenregimes beïnvloeden deze verdeling op ingrijpende wijze, waardoor het noodzakelijk is de diepte in te gaan om helderheid te verschaffen aan degenen die deze moeilijke reis doormaken.

Huwelijksgoederen- regimes in Nederland

Het Nederlandse rechtssysteem hanteert verschillende huwelijksgoederenregimes, die de eigendomsverhoudingen tussen partners bepalen. De meest bekende zijn de algemene gemeenschap van goederen, de beperkte gemeenschap van goederen sinds 1 januari 2018, en huwelijkse voorwaarden, zoals de koude uitsluiting.

1. Algemene gemeenschap van goederen: verregaande samenwerking

De algemene gemeenschap van goederen was lange tijd het standaardregime in Nederlandse huwelijken. Hierbij zijn in principe alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk worden verkregen, gezamenlijk eigendom van beide partners (er kan echter wel privévermogen van één van beide partners zijn bv. op grond van erfenis of schenking). Bij echtscheiding wordt het vermogen dan 50/50  verdeeld. Echter, sinds 1 januari 2018 is er een verandering ingetreden.

2. Beperkte gemeenschap van goederen: een gematigder alternatief

De beperkte gemeenschap van goederen is de nieuwe standaard sinds 2018. Onder dit regime vallen alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk gemeenschappelijk zijn, en wat tijdens het huwelijk wordt verworven. Individuele bezittingen blijven privé. Als de echtelijke woning voor het huwelijk eigendom was van een van beide partners, behoudt deze zijn oorspronkelijke status. Als de woning tijdens het huwelijk wordt gekocht, wordt deze echter wel gemeenschappelijk.

3. Huwelijkse Voorwaarden: maatwerk voor partners

Huwelijkse voorwaarden bieden een grote mate van vrijheid voor partners om hun eigendomsverhoudingen te regelen. Koude uitsluiting, waarbij alle bezittingen en schulden volledig gescheiden zijn, is een voorbeeld van zo’n huwelijkse voorwaarde. Deze huwelijksgoederenregimes bepalen in hoge mate de richting van de verdeling van de echtelijke woning bij een echtscheiding.

Opties voor Verdeling van de Echtelijke Woning

Bij het verdelen van de echtelijke woning zijn er diverse opties die partners kunnen overwegen, afhankelijk van hun specifieke omstandigheden.

1. Verkoop aan een derde: financiële liquiditeit

Een veelgebruikte optie is het verkopen an de woning aan een derde. Het vermogen dat in de stenen zit, komt dan vrij wat vervolgens kan worden verdeeld tussen de partners. Bij overwaarde kan dit bedrag positief uitpakken, terwijl bij onderwaarde er wellicht een gezamenlijke financiële last ontstaat.

2. Toedeling aan één van beide partijen: uitkopen of verrekenen

Een andere mogelijkheid is het toewijzen van de woning aan een van beide partners, met de verplichting de ander uit te kopen. Deze uitkoop kan ineens gebeuren op het moment dat de woning aan degene wordt geleverd die de woning overneemt, of er kunnen afspraken worden gemaakt over  de uitbetaling van de helft van de overwaarde in termijnen of  op een later moment.

3. Tijdelijk onverdeeld laten: een adempauze in de besluitvorming

Soms kan het verstandig zijn de woning tijdelijk onverdeeld te laten. Dit geeft beide partners de ruimte om hun financiën op orde te krijgen voordat definitieve beslissingen worden genomen. Het kan echter wel leiden tot onzekerheid en spanning tussen de voormalige partners. En ook kan dit tot fiscale gevolgen leiden, na 2 jaar stopt de hypotheekrente aftrek voor degene die is vertrokken uit de echtelijke woning.

Juridische Stappen en Mogelijkheden

Gedurende het echtscheidingsproces kunnen verschillende juridische stappen worden ondernomen om de verdeling van de echtelijke woning te stroomlijnen.

1. Tijdelijk gebruik van de woning: rechterlijke beslissingen

Tijdens de echtscheidingsprocedure kan de rechter in een voorlopige voorzieningenprocedure worden verzocht om tijdelijk gebruik van de woning aan een van beide partners toe te kennen. Dit biedt stabiliteit en continuïteit, vooral als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn.

2. Voortgezet gebruik na inschrijving echtscheiding: planning voor de Toekomst

In de echtscheidingsbeschikking kan de rechter het voortgezet gebruik van de woning aan een van beide partijen toekennen tot zes maanden na de inschrijving van de echtscheiding. Dit geeft de betrokkenen tijd om alternatieve huisvesting te regelen.

Kinderen en stabiliteit: een kinderperspectief

Als er kinderen bij betrokken zijn, wordt de keuze voor het behoud van de woning soms ingegeven door de wens om stabiliteit te bieden. De continuïteit van het wonen in een vertrouwde omgeving kan een geruststellende factor zijn voor kinderen.

Heeft u vragen over het verdelen van uw huis bij een echtscheiding? Schroom dan niet om contact op te nemen.