- 13-11-2020

Vervalt het recht op pensioenverevening na echtscheiding indien niet tijdig melding wordt gemaakt bij de pensioenuitvoerder?

Indien men gaat scheiden, moet er een hoop geregeld worden. Naast de verdeling van de gemeenschap, berekenen van kinder- en/of partneralimentatie dient er ook altijd stil te worden gestaan bij de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten.

Uitgangspunt in de wet is dat de pensioenen conform de Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding verdeeld en verevend worden. Dit houdt in dat het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd tussen de voormalig echtelieden wordt gedeeld. Indien partijen geen afwijkende afspraken maken over het pensioen (denk hierbij aan afstand doen van elkaars pensioen of het toepassen van conversie) moeten partijen de pensioenuitvoerders binnen twee jaar na echtscheiding informeren over de verevening van het pensioen. Wordt de pensioenuitvoerder niet ingelicht, dan wordt er niet automatisch door de pensioenuitvoerders verevend.

In de praktijk gebeurt het vaak dat men vergeet de pensioenuitvoerders in te lichten binnen de gestelde termijn van twee jaar na echtscheiding. Wordt dan het recht om het pensioen te verevenen verspeeld? Het antwoord is nee, men behoudt het recht op verevening van het pensioen, ook indien zij niet binnen de twee jaar termijn de pensioenuitvoerders hebben ingelicht.

Sommige pensioenuitvoerders zijn bereid om ook na het verstrijken van de twee jaar termijn mee te werken aan de verevening, maar de pensioenuitvoerders zijn hiertoe niet verplicht (hetgeen uiteraard wel het geval is indien er binnen de twee jaar termijn melding wordt gedaan).

Mocht de pensioenuitvoerder weigeren alsnog medewerking te verlenen aan de verevening omdat de termijn van twee jaar is overschreden, heeft de rechtbank recent geoordeeld dat partijen de uitbetaling van het ouderdomspensioen na de pensioendatum zelf onderling dienen te regelen. De rechtbank heeft bepaald dat de Wet Verevening pensioenrechten van toepassing is op beide pensioenen van de voormalig echtgenoten, waardoor zij zelf dienen zorg te dragen voor de verevening van het pensioen, nu de pensioenuitvoerder daar niet meer aan meewerkt.

Hoewel het dus zeker aanbeveling verdient om tijdig melding te maken van de echtscheiding bij de pensioenuitvoerders, behoudt men te allen tijde het recht op verevening van het pensioen na echtscheiding.