- 25-02-2020

Niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie

Indien er partneralimentatie wordt vastgesteld in onderling overleg, kunnen partijen een beding opnemen waarbij zij overeenkomen dat de partneralimentatie in de toekomst niet kan wijzigen, ook niet indien zich een wijziging van omstandigheid (bijvoorbeeld een inkomenswijziging) voordoet.

De Hoge Raad heeft zich recent uitgelaten over de vraag of een beding waarin is bepaald dat de vastgestelde kinderalimentatie niet gewijzigd kan worden, geldig is.

De Hoge Raad heeft hierbij geoordeeld dat de contractsvrijheid van ouders bij het maken van afspraken over de kinderalimentatie begrensd wordt door de dwingendrechtelijke regel dat de kinderalimentatie ten minste moet voldoen aan de wettelijke maatstaven.

Dit betekent dat voor zover een niet-wijzigingsbeding inhoudt of ertoe strekt dat een toename van de draagkracht van de onderhoudsplichtige (een inkomensverhoging) of een toename van de behoefte van het kind niet kan leiden tot een hogere kinderalimentatie nietig is. Immers, in dat geval voldoet de kinderalimentatie niet meer ten minste aan de wettelijke maatstaven. Daarbij is het beding in strijd met de bepaling dat iedere ouder tenminste verplicht is naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen.

Indien ouders een niet-wijzigingsbeding overeenkomen waarin staat dat een afname van de draagkracht (een inkomensvermindering) of een verlaging van de behoefte van het kind niet kan leiden tot een lagere kinderalimentatie, is het beding niet in strijd met de wet.

Mocht u meer willen weten over niet-wijzigingsbedingen bij kinder- en/of partneralimentatie, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.