Home - Producten - AVG Audit

AVG Audit

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG stelt voor bedrijven diverse regels omtrent het omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegveens zijn alle gegevens omtrent iemands naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, geaardheid, afkomst en overige gegevens die iemand identificeerbaar maken.

Indien u zich niet houdt aan de regels van de AVG loopt u het risico dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dat is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de AVG, maatregelen treft. Dit kan variëren van een waarschuwing tot een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Het verdient dus aanbeveling ervoor te zorgen dat uw onderneming  zo spoedig mogelijk AVG-proof  wordt.

Wij bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen u daar graag bij. Wij hebben een speciale AVG Audit ontwikkeld. Door middel van modules kiest u wat u wel en niet wil.

Bij Van der Kooij Besters Advocaten helpen we u graag verder!

 

 

 

Klik hieronder op één van de modules voor meer informatie.

AVG Audit: Module 1 – Inventarisatiemodule

1: Inventarisatiemodule Om te weten welke elementen van de AVG van belang zijn is nodig om te kijken naar de specifieke werkwijze van uw onderneming. Om te beginnen is van belang om vast te stellen welke persoonsgegevens u mogelijk verwerkt. De AVG verstaat onder persoonsgegevens: Alle  informatie over  een  geïdentificeerde of  identificeerbare natuurlijke  persoon („de […]

AVG Audit: Module 2 – Aanpassen van uw standaardocumenten aan de AVG.

Aanpassen van uw standaardocumenten zoals algemene voorwaarden, modelcontracten, disclaimers en teksten op uw website, aan de AVG. Onder de AvG heeft u vele verplichtingen jegens de betrokkenen van wie u de persoonsgegevens verwerkt. Om u in te dekken is het van belang dat interne werkwijzen worden opgesteld of aangepast en AVG proof worden gemaakt. Wij […]

AVG Audit: Module 3 – Opstellen van een Verwerkersovereenkomst

Opstellen van een Verwerkersovereenkomst In sommige gevallen is op grond van de AVG een verwerkersovereenkomst nodig. Dat is het geval indien u eenmaal verkregen persoonsgegevens verstrekt aan een derde partij om daar iets mee te doen. Dat verstrekken kan ook al het geval zijn indien u de opslag van de data heeft uitbesteed (bijvoorbeeld bij […]

AVG Audit: Module 4 – Opmaken Verwerkingsregister

Opmaken Verwerkingsregister Er geldt onder bepaalde omstandigheden een verplichting om een verwerkingsregister bij te houden. Hierin legt u binnen de eigen onderneming vast hoe persoonsgegevens verwerkt worden. Deze verplichting geldt in beginsel niet voor ondernemingen waar minder dan 250 mensen in dienst zijn, tenzij er sprake is van bijzondere / zeer privacy gevoelige persoonsgegevens. Wij […]

AVG Audit: Module 5 – Opstellen Privacyverklaring

Opstellen Privacyverklaring Op basis van de AVG moet je de betrokkenen al voordat u ook maar (mogelijk) persoonsgegevens van die betrokkene gaat verwerken al laten weten hoe u omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen op basis van die informatie namelijk besluiten om u wel of geen persoonsgegevens te verstrekken. Het is niet voldoende […]

AVG Audit: Module 6 – Uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA)

Het uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA) Onder omstandigheden moet u een dergelijk assessment doen waarmee u in kaart brengt welke privacy risico’s zich in uw onderneming voordoen. Dit is echter lang niet altijd het geval. Ga dus vooral geen onnodige kosten maken voor een DPIA maar laat u eerst goed adviseren. Wij […]

AVG Audit: Module 7 – Hulp bij datalekken

7: Wat te doen ingeval van datalekken? Mocht er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch een datalek ontstaan, dan dient dit intern te registreren, de personen om wie het gaat zo spoedig mogelijk in te lichten en binnen 72 uur het voorval te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij begeleiden u hierbij indien dit onverhoopt voor mocht […]

AVG Audit: De Kosten

Wat zijn de totale kosten indien u de volledige AVG Audit wil laten uitvoeren? De totale kosten om uw bedrijf AVG proof te maken zijn afhankelijk van de modules die u afneemt. Hieronder volgt nog een opsomming van de kosten: Module 1: Inventarisatie: € 950,00 Module 2: Aanpassen van modeldocumenten: € 450,00 Module 3: Opstellen […]